Prezident 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu imzaladı

376

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb. QYanunda Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 22 508 869,7 min manat, xərclər 22 731 644,5 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:

Sıra №-siGöstəricilərMəbləğ(manatla)
1.Gəlirlər22 508 869 670
1.1.Fiziki şəxslərin gəlir vergisi995 928 541
1.2.Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi2 499 648 224
1.3.Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi50 597 523
1.4.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi182 229 488
1.5.Əlavə dəyər vergisi4 287 565 750
1.5.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi2 340 793 454
1.6.Sadələşdirilmiş vergi448 139 049
1.7.Aksizlər728 588 056
1.7.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər169 955 907
1.8.Yol vergisi113 527 167
1.8.1.Azərbaycan Respulikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi40 161 737
1.9.Mədən vergisi137 378 540
1.10.Gömrük rüsumları883 141 676
1.11.Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar177 519 465
1.12.Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar69 777 139
1.12.1.Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna daxilolmalar (Serbiya Respublikasına verilmiş kredit üzrə)67 577 319
1.13.Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər1 831 000
1.14.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert)10 959 000 000
1.15.Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar9 866 905
1.16.Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar5 363 342
1.17.Dövlət rüsumu134 828 357
1.18.Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar455 289 235
1.19.Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar205 071 064
1.20.Sair daxilolmalar163 579 149
1.20.1.Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna daxilolmalar (təkrar borc sazişləri, yerləşdirilmiş vəsaitə hesablanmış faiz, dövlət zəmanətinin verilməsi)21 939 583
2.Xərclər22 731 644 518
2.1.Ümumi dövlət xidmətləri3 526 047 527
2.1.1.qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri627 422 740
2.1.2.beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri191 138 056
2.1.3.elm xərcləri117 793 924
2.1.4.başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri67 029 834
2.1.5.dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər2 235 577 523
2.1.6.yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya5 185 450
2.1.7.Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya281 900 000
2.2.Müdafiə2 842 681 870
2.2.1.müdafiə qüvvələri1 305 292 968
2.2.2.milli təhlükəsizlik151 621 669
2.2.3.müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar2 613 066
2.2.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər1 383 154 167
2.3.Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq1 316 354 925
2.3.1.məhkəmə hakimiyyəti53 734 746
2.3.2.hüquq-mühafizə1 025 274 616
2.3.3.prokurorluq58 254 733
2.3.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər179 090 830
2.4.Təhsil1 966 604 182
2.4.1.məktəbəqədər təhsil169 524 239
2.4.2.ümumi təhsil1 076 750 311
2.4.3.ilk peşə-ixtisas təhsili24 542 003
2.4.4.orta ixtisas təhsili35 801 090
2.4.5.ali təhsil200 572 339
2.4.6.əlavə təhsil2 644 231
2.4.7.təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər456 769 969
2.5.Səhiyyə709 864 775
2.5.1.poliklinikalar və ambulatoriyalar103 147 184
2.5.2.xəstəxanalar331 471 340
2.5.3.səhiyyə sahəsində digər xidmətlər6 338 225
2.5.4.səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar4 584 033
2.5.5.səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər264 323 993
2.6.Sosial müdafiə və sosial təminat2 150 738 856
2.6.1.sosial müdafiə xərcləri2 119 600 265
2.6.1.1.müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait1 300 000 000
2.6.2.sosial təminat xərcləri31 121 522
2.6.3.sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar17 069
2.7.Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət299 476 107
2.7.1.mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət125 093 892
2.7.2.radio, televiziya və nəşriyyat58 279 103
2.7.3.bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm72 272 858
2.7.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət43 830 254
2.8.Mənzil və kommunal təsərrüfatı451 536 457
2.8.1.mənzil təsərrüfatı89 321 628
2.8.2.kommunal təsərrüfatı312 768 110
2.8.3.su təsərrüfatı31 575 933
2.8.4.mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər17 870 786
2.9.Yanacaq və enerji18 007 572
2.9.1.enerji kompleksi16 985 972
2.9.2.yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar1 021 600
2.10.Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi742 219 712
2.10.1.kənd təsərrüfatı703 382 396
2.10.2.meşə təsərrüfatı12 641 919
2.10.3.balıqçılıq və ovçuluq2 607 070
2.10.4.ətraf mühitin mühafizəsi16 345 250
2.10.5.hidrometeorologiya tədbirləri7 243 077
2.11.Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar5 087 186 695
2.11.1.tikinti5 070 516 409
2.11.1.1.dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)5 059 232 809
2.11.2.faydalı qazıntılar12 670 286
2.11.3.geodeziya və xəritəçəkmə4 000 000
2.12.Nəqliyyat və rabitə166 536 278
2.12.1.nəqliyyat110 032 278
2.12.2.rabitə56 504 000
2.13.İqtisadi fəaliyyət1 357 335 398
2.13.1.iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti191 217 698
2.13.1.1.sahibkarlığa dəstək41 217 698
2.13.1.2.Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri150 000 000
2.13.2.iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri1 166 117 700
2.14.Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər2 092 397 534
2.14.1.məqsədli büdcə fondları372 000 000
2.14.1.1.“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu372 000 000
2.14.2.ehtiyat fondları765 278 769
2.14.2.1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu301 053 774
2.14.2.2.Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu464 224 995
2.14.3.əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər955 118 765
2.14.3.1.beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər16 820 452
2.14.3.2.fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər19 999 999
2.14.3.3.digər xidmətlər üzrə xərclər918 298 314
2.15.2018-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği4 656 630
3.Büdcə kəsiri222 774 848
4.2019-cu il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı872 350 399

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilməlidir.